Naše kandidátka nabízí jména zkušených zastupitelů i osobností, které mohou přinést nové pohledy na řešení problémů města. Profesní zaměření našich kandidátů je průřezem všech důležitých oblastí rozvoje města: zdravotnictví, školství, bezpečnost a prevence kriminality, integrovaný záchranný systém, sociální péče, práce s dětmi a mládeží (skaut, Sokol, fitness), sport, kultura, podnikatelský sektor.

 

Jsou to odborníci, za kterými je vidět výsledky poctivé práce. Především jsou to však občané Slaného, kteří mají zájem věnovat svůj čas rozvoji Slaného, protože jim na jejich městě záleží nejen před volbami. Chtějí žít ve městě, které bude plnit potřeby všech občanů a bude mít vizi dlouhodobého rozvoje, která nyní Slanému chybí.

 

Někteří z našich kandidátů vám mohou být sympatičtí více, jiní méně. Každý jsme jiný, ale tvoříme tým. Zaškrtnutím velkého křížku u naší kandidátky č. 4 nám dáte plný počet 27 hlasů a možnost prosadit náš program!

 

Všichni členové kandidátky Občané města Slaného (OMS-STAN) jsou připraveni podpořit smysluplné návrhy, sloužící rozvoji města. V uplynulém volebním období se nám podařilo prosadit řadu našich priorit. Pro další návrhy jsme hlasovali a podpořili jejich realizaci. Chceme tak činit i nadále. Některé záležitosti považujeme za zásadní a těm bychom se chtěli věnovat s větším úsilím.

Funkční Slaný

S jasnou vizí problémy mizí

Prosadíme vizi města a jeho dlouhodobého rozvoje přesahující jedno volební období. Chceme diskutovat nejen s odborníky, ale i se všemi aktivními občany města Slaného. Rozvoj města musí mít jasnou koncepci a odborníka, který bude za ni odpovědný. Proto vytvoříme funkci městského architekta.

 

Neopouštějme staré známé pro nové

Postaráme se, aby byl plně využitý potenciál současného majetku města (plovárna, zimní stadion, plavecký bazén, letní kino a divadlo). Revitalizace a údržba bude mít přednost před novými nákladnými projekty.                                

           

Vrátíme život do Okresního domu

Chceme přestěhovat knihovnu do Okresního domu, a tak rozšířit aktivity muzea i knihovny. Vytvořit komunitní prostor, který Slanému chybí, a zajistit, že architektonická perla města přestane chátrat.

 

Noční autobusy z Prahy

Prosazujeme rozšíření autobusového spojení Slaný–Praha o noční spoj z Prahy každý pátek a sobotu v noci.

Hezký Slaný

Město plné života

 Chceme upravenou zeleň, parky a veřejná prostranství. Zajistíme opravené, celoročně udržované chodníky a ulice v celém městě. Prosazujeme restaurační zahrádky i na ploše uprostřed náměstí a celkovou kultivaci města. Podporujeme dny národních kultur, koncerty na náměstí, tematické trhy a festivaly jídla.

 

Pořádek dělá přátele

Prosadíme dostatečný počet odpadových nádob ve městě a jejich pravidelné vyvážení. Chceme jednotně upravit kontejnerová a popelnicová stání.  

 

Odpočinková zóna od Benaru k Novasu

Chceme odpočinkovou zónu, která přinese obyvatelům města nové možnosti využití volného času v pěkném prostředí. Podporujeme modernizaci plovárny a vznik vycházkové trasy okolo Nového rybníku. Čistota vody ve slánských rybnících musí být prioritou.

 

Háje pro lidi

Víme, že nestačí mít projekt na revitalizaci. Budeme prosazovat financovaní pravidelné údržby a zkrášlování lesoparku. Myslíme na všechny, kteří Háje využívají.

Bezpečný Slaný

Strážníci do ulic

Chceme provést personální audit městské policie, snížit nadbytečnou administrativu a uvolněné pracovní síly využít pro zvýšenou pochůzkovou a hlídkovou činnost ve městě. Zákony musí platit pro každého bez rozdílu! Prevence musí mít přednost před represí.

                       

Právo do škol

Obnovíme projekt pro 2. stupeň základních škol a střední školy. Chceme, aby se v rámci občanské nauky zvyšovalo právní vědomí dětí o pojmech jako přestupek a  trestný čin či o drogách a dopravní výchově.

 

Bez práce nejsou koláče

Chceme programy pro zařazování všech sociálních skupin do pracovního procesu. Prosazujeme vytvoření nízkoprahových bytů s jasnými pravidly. Požadujeme větší využití veřejně prospěšné práce.

                                   

Bezpečné přechody

Prosadíme postupnou úpravu všech přechodů ve městě na bezbariérové – pro maminky, babičky i vozíčkáře.

Zdravý Slaný

Mládí nekoupíš, stáří neprodáš

Chceme kvalitní péči pro seniory a služby domácí péče. Prosazujeme mezigenerační programy trávení společného času seniorů s dětmi a mládeží. Podporujeme zdravý životní styl.

 

Udržíme funkční nemocnici

Každý Slaňák ví, že nemocnice v našem městě je důležitější než různé megaprojekty s nejasným výsledkem. Nikdo netušíme, kdy budeme naši nemocnici potřebovat.

 

Kdo si hraje, nezlobí

Podpoříme smysluplné a aktivní využití volného času, spolkovou, zájmovou a sportovní činnost. Realizujeme napojení Slaného na síť okolních cyklotras. Chceme bezpečný průjezd městem pro cyklisty

Hodnotové patero

Kromě výše uvedeného lokálního programu se také držíme se hodnotového patera hnutí STAN:

1. Cílem hnutí Starostové a nezávislí je vytváření podmínek pro život občanů v právním a fungujícím státě, který se opírá o rozvinutou místní a regionální samosprávu. Stát nemá zasahovat nadbytečně a neoprávněně do činností samospráv.

2. Hnutí chápe výkon veřejných funkcí jako službu občanům s důrazem na svobodu a odpovědnost jednotlivce a solidaritu společenství občanů. Důležitou roli v řešení sociálních problémů mají mít obce a města a získávat k tomu odpovídají prostředky od státu. Sociální problémy je třeba řešit tam, kde vznikají.

3. Hnutí prosazuje průhlednost veřejného života, potírání korupce a je proti zneužívání získané moci. Usilujeme o obnovení důvěry v právní řád, zkvalitnění zákonů a vymahatelnost práva. Odmítáme veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti. Nespolupracujeme s nedemokratickými a extremistickými silami.

4. Do veřejných funkcí prosazujeme osobnosti – schopné, zodpovědné a sebevědomé občany, kteří dokážou převzít odpovědnost sami za sebe, rodinu, obec, kraj, stát a život budoucích generací a výsledky jejich práce a činnosti svědčí o takto nabytých zkušenostech.

5. K základním prioritám hnutí patří odpovědné hospodaření, kvalitní vzdělávací systém, péče o životní prostředí a zachování kulturního dědictví. Investice do vzdělání je zárukou budoucí prosperity, jež však musí být založena na zásadě šetrnosti (v nakládání s financemi, energetickými zdroji, ale i s obezřetnými krajinnými zásahy).